SAE 20W-50 API SG

STT Tên chỉ tiêu Mã chất lượng Phương pháp thử
1 Độ nhớt động học ở 100 độ C, CST, không nhỏ hơn 12.5 ASTM D445
2 Chỉ số nhớt không nhỏ hơn 95 ASTM D2270
3 Trị số kiềm tổng, mg KOH/g không nhỏ hơn 2.4 ASTM D2896
4 Hàm lượng Zn, Ca, Mg, %KL không nhỏ hơn 0.10 ASTM D4628
5 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, độ C không nhỏ hơn 180 ASTM D92
6 Độ tạo bọt ở 93,5 độ C, ml không nhỏ hơn 50/0 ASTM D892
7 Hàm lượng nước % thể tích 0.05 ASTM D95

SAE 20W-50 API SG

STT Tên chỉ tiêu Mã chất lượng Phương pháp thử
1 Độ nhớt động học ở 100 độ C, CST, không nhỏ hơn 12.5 ASTM D445
2 Chỉ số nhớt không nhỏ hơn 95 ASTM D2270
3 Trị số kiềm tổng, mg KOH/g không nhỏ hơn 2.4 ASTM D2896
4 Hàm lượng Zn, Ca, Mg, %KL không nhỏ hơn 0.10 ASTM D4628
5 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, độ C không nhỏ hơn 180 ASTM D92
6 Độ tạo bọt ở 93,5 độ C, ml không nhỏ hơn 50/0 ASTM D892
7 Hàm lượng nước % thể tích 0.05 ASTM D95

SAE 20W-50 API SG

STT Tên chỉ tiêu Mã chất lượng Phương pháp thử
1 Độ nhớt động học ở 100 độ C, CST, không nhỏ hơn 12.5 ASTM D445
2 Chỉ số nhớt không nhỏ hơn 95 ASTM D2270
3 Trị số kiềm tổng, mg KOH/g không nhỏ hơn 2.4 ASTM D2896
4 Hàm lượng Zn, Ca, Mg, %KL không nhỏ hơn 0.10 ASTM D4628
5 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, độ C không nhỏ hơn 180 ASTM D92
6 Độ tạo bọt ở 93,5 độ C, ml không nhỏ hơn 50/0 ASTM D892
7 Hàm lượng nước % thể tích 0.05 ASTM D95

SAE 20W-50 API SG

STT Tên chỉ tiêu Mã chất lượng Phương pháp thử
1 Độ nhớt động học ở 100 độ C, CST, không nhỏ hơn 12.5 ASTM D445
2 Chỉ số nhớt không nhỏ hơn 95 ASTM D2270
3 Trị số kiềm tổng, mg KOH/g không nhỏ hơn 2.4 ASTM D2896
4 Hàm lượng Zn, Ca, Mg, %KL không nhỏ hơn 0.10 ASTM D4628
5 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, độ C không nhỏ hơn 180 ASTM D92
6 Độ tạo bọt ở 93,5 độ C, ml không nhỏ hơn 50/0 ASTM D892
7 Hàm lượng nước % thể tích 0.05 ASTM D95

Mô tả:

Dầu nhớt xe gắn máy được pha chế từ dầu gốc tổng hợp và phụ gia tiên tiến sử dụng cho tất cả các loại xe gắn máy 4 thì

Ưu điểm sử dụng:

  • Kéo dài tối đa tuổi thọ động cơ
  • Tối ưu hóa công suất động cơ
  • Giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu